སྐལ་བཟང་ནོར་བུ།

རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་མེད་ལ་སྨན་རྫས་ཡང་མེད། ཤི་ཚད་བརྒྱ་ཆ༩༠……སྤྱི་ལོ༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་གསུམ་པ་ནས་བཟུང་ཨའི་པོ་ལྰའི་ནད་དུག་གིས་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་གླིང་ཆེན་ཐོག་གང་སར་མནར་གཅོད་སྡུག་གཏོང་བྱེད་པ་དེས་ཧ་ལམ་འཛམ་གླིང་ཧྲིལ་པོའི་ཁྱབ་ཁོངས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་འཇིགས་སྐྲག་གི་རྣམ་པ་ཞིག་བཟོས། ཨའེ་པོ་ལྰ་འགོས་ནད་ཀྱི་ཁྲག་འདོན་པའི་གནས་ཚུལ་དར་ཁྱབ་ཆེ་བ་དེས་ནད་དུག་དེ་ཕོག་པའི་ནད་པ་ཚ་བ་མཐོ་བ། སྐྱུག་མེར་ལངས་པ། བཤལ་བ་དང་ལུས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ནས་ཁྲག་འདོན་ཞིང་ཆུ་ཚོད༢༤ནང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རབ་ཏུ་མནར་བའི་ངང་ཆེད་མགྱོགས་པའི་སྒོ་ནས་འཆི་འགྲོ། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཨའེ་པོ་ལྰ་ནད་དུག་ཐེངས་མང་བྱུང་མྱོང་ཞིང་ནད་དུག་བྱུང་ཐེངས་རེར་རྟག་ཏུ་མི་བརྒྱ་ཕྲག་གམ་དེ་ལས་ལྷག་པའི་མི་སྟོང་ཕྲག་ཡན་འདས་གྲོངས་འགྲོ་ཀྱི་ཡོད།ཡིནའང་ད་ལྟ་བར་རིམ་འགོག་སྨན་ཁབ་བམ་སྨན་རྫས་གང་རུང་གཅིག་གིས་མིའི་རིགས་ཨའི་པོ་ལྰའི་གདུག་རྩུབ་ཀྱི་ལག་འོག་ནས་མཐར་ཐུབ་པའི་བདག་རྐྱེན་བསྐྲུན་ཐུབ་མེད། འོ་ན་ཨའེ་པོ་ལྰའི་རིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་གྱི་འཇིགས་སྣང་དངོས་གནས་ནད་དུག་རང་གི་སྟེང་དུ་ཡོད་དམ།

ཁྱེད་ཀྱིས་སྤྱོད་བཞིན་པའི་ཆུ་དེ་བདེ་འཇགས་ཡིན་ནམ།
གཙང་ཆུ་དང་ཁྲོན་པའི་ཆུ། ཆར་ཆུ། རང་འབབ་ཆུ་སོགས། འབྱུང་ཁུངས་མི་འདྲ་བའི་ཆུ་དེ་དག་ནི་ཚེ་སྲོག་འཚོ་གནས་བྱེད་པའི་གཞི་རྩའི་དགོས་མཁོ་ཡིན་ལ། ང་ཚོའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཐོན་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་འབྱུང་ཁུངས་མི་འདྲ་བའི་ཆུ་དེ་དག་གི་གྲུབ་ཆ་ནི་ཆུ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར། དེའི་ནང་དུ་སྐྱེ་མེད་དངོས་རྫས་དང་སྐྱེ་ལྡན་དངོས་རིགས་མང་པོ་ཞིག་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ལ། སྐྱེ་དངོས་ཕྲ་རབ་ཀྱང་སྣ་ཚོགས་གནས་ཡོད།